Všeobecné obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť Engerio s. r. o., so sídlom Teplická 1378/15, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 507 057, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 159896/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) tieto obchodné podmienky:

Čl. I Výklad pojmov

 1. Dashboardom“ sa rozumie elektronické rozhranie prístupné Klientovi v rámci ktorého sú dostupné informácie týkajúce sa Kampane;
 2. Dobou Kampane“ sa rozumie celková dohodnutá doba trvania Kampane, ohraničená Začiatkom Kampane a Ukončením Kampane, ak nevyplýva z týchto VOP na inom mieste inak;
 3. „Dohodnutou Odplatou za Kampaň“ sa rozumie celková výška odplaty Prevádzkovateľa za poskytnutie Služby v rámci jednej Kampane, ako je dohodnuté v Zmluve, ktorá sa určí násobkom sumy Odplaty a celkového počtu Klikov vyplývajúcich zo Zmluvy;
 4. „Inzerent“ je osoba, ktorá má záujem o propagáciu Obsahu prostredníctvom využitia Služby;
 5. Kampaňou“ sa rozumie každý jednotlivý rozsah Služby, ktorá má byť poskytnutá na základe Zmluvy; v Zmluve sa dohaduje najmä požadovaný počet Klikov, Doba Kampane, ako aj špecifikácia Obsahu, ktoré spolu tvoria špecifikáciu konkrétnej Kampane;
 6. Klientom“ sa rozumie Inzerent alebo Reklamná agentúra, ako osoba, ktorá uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu;
 7. Klikom“ sa rozumie aktivácia Odkazu zo strany akejkoľvek osoby, ktorá nastane v priebehu Kampane;
 8. „Obsahom“ sa rozumie akákoľvek forma verejnej prezentácie zo strany Klienta (najmä webová stránka) o ktorej propagáciu prostredníctvom Služby (a konkrétnej Kampane) má Klient záujem; Obsah je prostredníctvom siete internet prepojený s Odkazom, a teda Obsah sa akejkoľvek osobe zobrazí po Kliku na Odkaz. 
 9. Odkazom“ sa rozumie elektronické prepojenie (link) v rámci siete internet, ktorý po aktivácii (Kliku) presmeruje užívateľa na Obsah;
 10. Odplatou“ sa rozumie odplata Prevádzkovateľa za každý jeden Klik uskutočnený v rámci Kampane, ako je dohodnuté v Zmluve;
 11. Podnikateľom sa rozumie
  a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, ak zároveň táto osoba pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
 12. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie obchodná spoločnosť Engerio s. r. o., so sídlom Teplická 1378/15, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 507 057, DIČ: 2121704189, IČ DPH: SK2121704189, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 159896/B
 13. Reklamnou agentúrou“ sa rozumie osoba, ktorá ma záujem o uzatvorenie Zmluvy s Prevádzkovateľom a využitie Služby za účelom propagácie Obsahu tretej osoby (Inzerenta)
 14. Reklamnou sieťou“ sa rozumejú webové stránky Vydavateľov na ktorých môžu byť v rámci poskytovania Služby zverejňované jednotlivé Odkazy
 15. Rozdielom v Odplate“ sa rozumie suma vypočítaná ako rozdiel medzi Dohodnutou Odplatou za Kampaň (vyplývajúcou zo Zmluvy) a odplatou vypočítanou ako súčin Odplaty (za jeden Klik) a celkového počtu Klikov, ako je evidovaný v Dashboarde po Ukončení Kampane
 16. Službou“ sa rozumie plnenie Prevádzkovateľa spočívajúce v zabezpečení umiestnenia Odkazov v rámci Reklamnej siete počas Doby Kampane, a to podľa podmienok dohodnutých v konkrétnej Zmluve (týkajúcej sa konkrétnej Kampane);
 17. Stranami“ sa rozumejú spoločne Prevádzkovateľ a Klient, ako zmluvné strany Zmluvy;
 18. Ukončenie Kampane“ má význam špecifikovaný v čl. VI bod 4 týchto VOP;
 19. „VOP“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Prevádzkovateľom; aktuálne znenie VOP je vždy dostupné na Webovej stránke;
 20. Vydavateľom“ je každá osoba, ktorá na základe dohody s Prevádzkovateľom umožňuje zverejňovanie Odkazov na webových stránkach, ktorých je prevádzkovateľom, resp. ktoré patria do jej Reklamnej siete; 
 21. Vyššou mocou sa rozumie mimoriadna udalosť alebo okolnosť brániaca v splnení záväzku Strany podľa týchto VOP a Zmluvy, ktorú táto nemohla pred uzatvorením Zmluvy predvídať a ktorá je mimo jej kontroly;
 22. „Webovou stránkou“ sa rozumie webová stránka www.engerio.sk;
 23. Vyhodnotením Kampane“ sa rozumie súhrn informácií spracovaných Prevádzkovateľom, ktorých obsahom je zhodnotenie priebehu a výsledku Kampane (najmä počet Klikov), ktoré je prístupné Klientovi prostredníctvom Dashboardu;
 24. Začiatkom Kampane“ sa rozumie deň začiatku Kampane, ako je dohodnutý v Zmluve;
 25. „Zmluvou“ sa rozumie každá jednotlivá zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Klientom, obsahom ktorej je najmä dohoda o podmienkach poskytnutia Služby v rámci konkrétnej Kampane;

Čl. II Všeobecné ustanovenia

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Odchylné dojednania Zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP alebo prílohách Zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ má právo jednostranne meniť znenie VOP, a to najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny dohody s Vydavateľmi, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z iných dôvodov na strane Prevádzkovateľa. Zmenu a jej účinnosť oznámi Prevádzkovateľ zverejnením minimálne 5 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP na Webovej stránke a/ alebo zaslaním informácie o zmene znenia VOP, spolu s novým znením alebo odkazom (linkom) na nové znenie VOP, formou e-mailovej správy na adresu Klienta. Za vyjadrenie súhlasu s (novým) znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, a to najmä uzatvorenie Zmluvy v čase účinnosti nového znenia VOP. Ak Klient s novým znením VOP nesúhlasí, je povinný bezodkladne o tom písomne informovať Prevádzkovateľa.
 4. Účastníkmi Zmluvy sú Podnikatelia, a teda Služby poskytované Prevádzkovateľom sú určené pre Podnikateľov (zmluvné vzťahy upravené týmito VOP a Zmluvou nie sú zmluvnými vzťahmi so spotrebiteľom).
 5. Spory vzniknuté na základe vzťahov upravených podľa týchto VOP budú riešené podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípade sporov pred súdmi Slovenskej republiky.
 6. Ďalšie kontaktné údaje na Prevádzkovateľa sú: E-mail: kampane@engerio.sk
 7. Adresa na podávanie sťažností alebo iných podnetov a reklamácií:
  Elektronická adresa: kampane@engerio.sk
  Poštová adresa: Teplická 1378/15 , 831 02 Bratislava

III. Všeobecné informácie týkajúce sa Služby

 1. Účelom Služby poskytovanej Prevádzkovateľom je prostredníctvom personalizácie alebo inej formy optimalizácie umiestňovania Odkazov, ktoré sú zobrazované pre návštevníkov webových stránok Reklamnej siete, zabezpečiť zvýšenie návštevnosti Obsahu (teda webových stránok Klienta). Prevádzkovateľ pri poskytovaní Služby využíva špeciálne technické riešenie, ktoré (formou natívnej reklamy) umiestňuje Odkazy na Obsah v rámci Reklamnej siete tak, aby bola dosiahnutá čo najefektívnejšia forma návštevnosti Obsahu. 
 2. Prevádzkovateľ poskytuje Službu na základe dohody s jednotlivými Vydavateľmi umiestňovaním Odkazov v rámci Reklamnej siete. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek formu zodpovednosti za konanie alebo nekonanie Vydavateľov pri umiestňovaní Odkazov v rámci Reklamnej siete, čo Klient berie na vedomie a súhlasí s tým. Klient tiež vyjadruje súhlas s tým, že pri poskytovaní Služby mu nebude umožnené vybrať si konkrétnu časť Reklamnej siete (teda konkrétne webové stránky) na ktorej budú umiestňované Odkazy (tento výber je výlučne v dispozícii Prevádzkovateľa a Vydavateľov).
 3. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za (i) Obsah pripravený Klientom, a to najmä za jeho zákonnosť, správnosť, úplnosť alebo pravdivosť (tým však nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa akýkoľvek Obsah odporujúci týmto VOP nepropagovať formou umiestňovania Odkazov v Reklamnej sieti), (ii) porušenie akýchkoľvek povinností zo strany Klienta, ako tieto povinnosti vyplývajú z týchto VOP alebo Zmluvy alebo právnej úpravy, alebo (iii) porušenie akýchkoľvek zákonných ustanovení vyplývajúcich z právnej úpravy zo strany Klienta (najmä v súvislosti s Obsahom), voči akejkoľvek tretej osobe alebo (iv) škodu, ktorá môže Klientovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti so zverejnením alebo propagovaním Obsahu prostredníctvom Odkazov zverejnených v Reklamnej sieti.
 4. Žiadna osoba (vrátane Klienta) nemá právny nárok na poskytnutie Služby zo strany Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Službu akejkoľvek osobe, ako aj prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služieb podľa už uzatvorenej Zmluvy, a to spôsobom predpokladaným v týchto VOP.
   1.  

IV. Všeobecné požiadavky na Obsah

 1. Klient nesmie umiestniť v rámci Obsahu najmä extrémistický, erotický, pornografický či  diskriminačný obsah alebo názory, alebo obsah inak odporujúci právnej úprave, vrátane obsahu, ktorého propagácia nie je v zmysle právnej úpravy možná alebo povolená, alebo je povolená len v obmedzenom rozsahu a spôsobom alebo zásadám slušnosti a morálneho správania. Klientom zverejnený Obsah tiež nesmie porušovať akúkoľvek právnu úpravu, vrátane práva duševného vlastníctva tretích osôb a nesmie naplniť podmienky nekalosúťažného konania. Klient vyhlasuje, že Obsah, ako aj každá jeho súčasť, žiadnym spôsobom neporušuje právnu úpravu a ani sa ním neoprávnene nezasahuje do práva akejkoľvek tretej osoby.
 2. Klient sa zaväzuje zabezpečiť počas trvania Kampane splnenie záväzkov a pravdivosť vyhlásení, ako vyplýva z bodu 1 tohto článku VOP, ako aj funkčnosť Obsahu, teda možnosť prístupu verejnosti prostredníctvom siete internet k Obsahu, ktorý zároveň bude prepojený s dohodnutým Odkazom.
 3. Klient sa zaväzuje uspokojiť tretie osoby, ktoré si voči Prevádzkovateľovi uplatnili akékoľvek nároky alebo zodpovednosť z dôvodu konania (alebo nekonania) Klienta pri plnení Zmluvy (vrátane aj z dôvodu porušenia akéhokoľvek záväzku Klienta podľa týchto VOP alebo Zmluvy a z dôvodu umiestnenia Odkazu na Obsah zo strany Prevádzkovateľa v rámci Reklamnej siete) a tiež Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť v súvislosti s uplatnením takýchto nárokov zo strany tretích osôb (vrátane Vydavateľov alebo akýchkoľvek kontrolných orgánov alebo orgánov verejnej správy).
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia alebo na základe dohody alebo požiadavky Vydavateľa, upraviť formu alebo obsah Odkazu umiestneného v rámci Reklamnej siete (najmä aj úpravou alebo zmenou obrazovej časti alebo slovnej časti Odkazu), ako aj Odkaz viditeľne označiť ako platenú reklamu, pričom Klient vopred na takéto zmeny udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas uzatvorením Zmluvy; uvedené neoprávňuje Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom zasahovať priamo do Obsahu.
 5. V prípade, ak vo vzťahu k Odkazu (jeho grafickej, textovej alebo akejkoľvek inej časti) existujú akékoľvek autorské práva, Klient (i) udeľuje Prevádzkovateľovi oprávnenie na použitie a prípadné zmeny častí podliehajúcich autorskému právu na účel predpokladaný týmito VOP a Zmluvy, (ii) vyhlasuje, že má oprávnenie nakladať s takýmto autorským dielom, ako to predpokladajú tieto VOP a Zmluva a (iii) zaväzuje sa Prevádzkovateľa a/alebo Vydavateľa odškodniť v prípade, ak si akákoľvek tretia osoba uplatní voči nim akékoľvek práva spojené s použitím autorského diela v súvislosti s plnením Zmluvy zo strany Poskytovateľa.    

V. Uzatvorenie Zmluvy a plnenie podľa Zmluvy

 1. Klient je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie Služieb na základe objednávky, ktorú môže vykonať osobne, poštou, e-mailom, telefonicky alebo iným vykonateľným spôsobom. Objednávka musí byť zrozumiteľná, pričom musí obsahovať najmä obchodné meno Klienta, sídlo, IČO, e-mail, telefónne číslo (prípadne ďalšie údaje vyžadované zo strany Prevádzkovateľa v procese vykonania objednávky) a špecifikáciu Kampane, ktorú žiada vykonať (najmä vo forme navrhovanej Doby Kampane, želaného celkového počtu Klikov a určenia Obsahu). Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v objednávke.
 2. Objednávka sa považuje za doručenú v deň, keď Prevádzkovateľ, resp. ním poverená osoba, prevezme riadne vyplnenú objednávku a/alebo akceptuje iný prejav vôle Klienta vykonať objednávku. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Klientom vzniká v okamihu dôjdenia prejavu vôle Prevádzkovateľa, ktorým akceptuje objednávku, Klientovi. Akceptácia objednávky pritom môže byť písomná, elektronická, ústna alebo vykonaná akoukoľvek inou vykonateľnou formou. V prípade zmeny podmienok obsiahnutých v objednávke zo strany Prevádzkovateľa vzniká Zmluva po odsúhlasení upravených podmienok Zmluvy zo strany Klienta.
 3. Zmluvu možno meniť len na základe dohody oboch Zmluvných strán, ak nie je ustanovené v týchto VOP alebo v Zmluve inak.
 4. Najneskôr v lehote 3 dní pred dohodnutým dátumom Začiatku Kampane je Klient povinný dodať Prevádzkovateľovi informácie týkajúce sa Obsahu (teda jeho identifikáciu, najmä vo forme funkčného Odkazu prepojeného s Obsahom), ako aj požiadavky na (grafické, textové alebo iné) vyhotovenie Odkazov, ktoré majú byť umiestnené v rámci Reklamnej siete a akékoľvek ďalšie informácie alebo podklady vyžiadané Prevádzkovateľom, ktoré sú potrebné na riadne poskytnutie Služby zo strany Prevádzkovateľa. V prípade omeškania Klienta so splnením povinnosti podľa tohto bodu VOP, môže Prevádzkovateľ na základe vlastného rozhodnutia primerane (o počet dní omeškania Klienta) oddialiť dátum Začiatku Kampane (v porovnaním s dátumom Začiatku kampane dohodnutým v Zmluve) a zároveň vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Klientovi vo výške predstavujúcej 3 % z Dohodnutej Odplaty za Kampaň (vzťahujúcej sa na celý rozsah Kampane podľa Zmluvy) za každý deň omeškania, až do celkovej výšky pokuty predstavujúcej 50 % z Dohodnutej Odplaty za Kampaň.
 5. V prípade (i) omeškania Klienta so splnením povinnosti podľa bodu 4 tohto článku VOP o viac ako 10 dní alebo (ii) porušenia ktorejkoľvek povinnosti Klienta, ako sú špecifikované v čl. IV týchto VOP, vzniká Prevádzkovateľovi právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň (v prípade, ak Prevádzkovateľ využije právo od Zmluvy odstúpiť) mu vzniká aj nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty voči Klientovi vo výške predstavujúcej 20 % z Dohodnutej Odplaty za Kampaň.
 6. Ak nebude medzi Stranami po uzatvorení Zmluvy dohodnuté inak, Služba na základe Zmluvy (teda konkrétna Kampaň) začne byť poskytovaná odo dňa Začiatku Kampane a bude poskytovaná až do dňa Ukončenia Kampane alebo vyčerpania dohodnutého počtu Klikov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Požiadavka Klienta na zmenu Doby Kampane, prípadne na prerušenie poskytovania Služby počas Doby Kampane, ktorá bude uplatnená po uzatvorení Zmluvy, nemusí byť Prevádzkovateľom akceptovaná, teda Klient na takú zmenu nemá právny nárok.
 7. Počas trvania Zmluvy je Klient oprávnený využívať Dashboard, ktorého prevádzku zabezpečuje Prevádzkovateľ; Klientovi budú odovzdané prístupové údaje k Dashboardu bez zbytočného odkladu po dni Začiatku Kampane. Užívateľ môže v rámci Dashboardu sledovať výkonnosť Kampane (t.j. najmä počet Klikov za dané obdobie vo vzťahu ku konkrétnej Kampani).
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo (i) dočasne prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby v rámci akejkoľvek Kampane (plnení Zmluvy), (ii) obmedziť, resp. odmietnuť uzatváranie nových Zmlúv s Klientom, a to najmä v prípade porušenia pravidiel alebo povinností vyplývajúcich z týchto VOP alebo Zmluvy zo strany Klienta. Dotknutý Klient bude o tejto skutočnosti informovaný, spolu s možnosťou vyjadriť sa ku skutočnostiam pre ktoré bolo alebo má nastať obmedzenie. Na základe Klientom podaného vysvetlenia Prevádzkovateľ môže od obmedzení, ako sú uvedené v tomto bode upustiť, avšak Klient na to nemá právny nárok. Prevádzkovateľ môže pristúpiť k vykonaniu obmedzení predpokladaným v tomto bode predtým, ako umožnil Klientovi vyjadriť sa k súvisiacim skutočnostiam. 

Va. Osobitné ustanovenia týkajúce sa Zmluvy s Reklamnou agentúrou

 1. Pre prípady, keď v pozícii Klienta v rámci Zmluvy vystupuje Reklamná agentúra, ktorá využíva Službu pre svojich klientov, ako prevádzkovateľov (vlastníkov) Obsahu, za účelom právnej istoty, Strany konštatujú nasledovné:
 2. Stranou Zmluvy je aj v takom prípade výlučne Prevádzkovateľ a Reklamná agentúra v pozícii Klienta, ako vyplýva z týchto VOP; a teda klienti Reklamnej agentúry alebo akékoľvek tretie osoby s ktorými Reklamná agentúra spolupracuje a pre ktorých poskytuje služby (vrátane zabezpečenia poskytnutia Služby Prevádzkovateľom) nie sú Stranou Zmluvy s Prevádzkovateľom a nemajú priamo voči Prevádzkovateľovi akékoľvek nároky;
 3. Klient (Reklamná agentúra) je aj v takom prípade zodpovedná v celom rozsahu za plnenie povinností podľa týchto VOP a Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na Klienta; Reklamnú agentúru nezbavuje zodpovednosti, ak k porušeniu záväzku podľa VOP alebo Zmluvy príde z dôvodov na strane jej klientov alebo spolupracujúcich osôb;
 4. Reklamná agentúra môže pre svojich klientov zabezpečovať poskytnutie Služby len v rozsahu, ako vyplýva zo Zmluvy a týchto VOP a je povinná svojich klientov informovať o tom, že Reklamná agentúra zabezpečuje poskytnutie Služby prostredníctvom Prevádzkovateľa;
 5. v rámci Zmluvy môžu byť dohodnuté iné osobitné práva a povinnosti Strán.

VI. Trvanie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutú Stranami priamo v Zmluve, a to na Dobu Kampane. Trvanie Zmluvy je možné meniť len na základe dohody Strán alebo podľa podmienok a za okolností predpokladaných týmito VOP.
 2. Klient nie je oprávnený ukončiť Zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby trvania inak ako: a) v prípade porušenia Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorá nebude kratšia ako 10 pracovných dní, poskytnutej na základe písomnej výzvy Klienta; alebo
  b) výpoveďou zo strany Klienta a zaplatením odstupného vo výške 50 % z Dohodnutej Odplaty za Kampaň (vzťahujúcej sa na celý rozsah Kampane podľa Zmluvy) na účet Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu (a to kedykoľvek počas trvania Zmluvy, ako aj počas Doby Kampane), pričom Zmluva sa končí dňom doručenia výpovede Klientovi; pre účely ukončenia Zmluvy sa akýkoľvek úkon Prevádzkovateľa v dôsledku ktorého príde k ukončeniu poskytovania Služby v rámci konkrétnej Kampane (teda k ukončeniu plnenia Zmluvy), považuje zároveň aj za výpoveď Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, ak nebude dohodnuté medzi stranami inak. 
 4. Služba poskytovaná na základe Zmluvy v rámci konkrétnej Kampane sa považuje za vykonanú riadne momentom (i) uplynutia Doby Kampane alebo (ii) zaevidovaním počtu Klikov dohodnutých v Zmluve pre konkrétnu Kampaň v rámci Dashboardu, podľa toho ktorá z možností nastane skôr (ďalej ako „Ukončenie Kampane“). Po splnení podmienok Ukončenia Kampane sa považuje Kampaň za vykonanú riadne a v súlade s podmienkami Zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak; v príde, ak ku dňu Ukončenia Kampane bude evidovaný v Dashboarde nižší počet Klikov, ako bolo dohodnuté v Zmluve, postupuje sa spôsobom podľa čl. VII bod 2 týchto VOP, pričom takýto stav sa nepovažuje za vadu poskytnutej Služby.
 5. Počas celého trvania Zmluvy je Klient povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP a Zmluvy.
   1.  

Čl. VII Odplata a platobné podmienky

 1. Prevádzkovateľovi patrí za poskytnutie Služieb Odplata za každý jeden Klik v takej výške, ako je stanovená v Zmluve. Celková výška Dohodnutej Odplaty za Kampaň je teda vypočítaná násobkom sumy Odplaty a celkového počtu Klikov dohodnutých v Zmluve.
 2. V prípade, ak po Ukončení Kampane bude v Dashboarde evidovaný nižší počet Klikov (v porovnaní s počtom dohodnutým v Zmluve), potom sa vzniknutý Rozdiel v Odplate vysporiada jedným z nasledovných spôsobov, ak nebude Stranami výslovne dohodnuté inak: (i) Doba Kampane bude predĺžená do času, kým nepríde k dosiahnutiu počtu Klikov, ako bolo dohodnuté v Zmluve alebo (ii) vzniknutý Rozdiel v Odplate bude vrátaný na účet Klienta a zodpovedajúca suma bude Prevádzkovateľom dobropisovaná alebo (iii) vzniknutý Rozdiel v Odplate si ponechá Prevádzkovateľ, pričom táto suma bude použitá (započítaná) na Odplatu Prevádzkovateľa pri plnení podľa Zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Stranami po vzniku Rozdielu v Odplate, pričom výber konkrétneho riešenia je na Prevádzkovateľovi. V prípade, ak Prevádzkovateľ ani do 30 kalendárnych dní od Ukončenia Kampane neurčí žiadny zo spôsobov riešenia predpokladaných v tomto bode, je oprávnený uskutočniť výber aj priamo Klient, a to  písomným oznámením zaslaným Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu po uplynutí tejto lehoty.
 3. Odplatu Prevádzkovateľa je po uzatvorení Zmluvy možné meniť len na základe dohody Strán.
 4. Klient je povinný zaplatiť Dohodnutú Odplatu za Kampaň v čase podľa dohody obsiahnutej v Zmluve, ak takáto dohoda v Zmluve obsiahnutá nie je, potom najneskôr do 5 kalendárnych dní po uzatvorení Zmluvy, a to ešte pred začatím poskytovania Služby.
 5. Po pripísaní Dohodnutej Odplaty za Kampaň na účet Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ vystaví Klientovi riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho Klientovi najneskôr do 14 dní odo dňa zaplatenia.
 6. Klient udeľuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Prevádzkovateľovi súhlas na to, aby mu za Služby vystavil faktúry v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“); elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom. Prevádzkovateľ bude doručovať Klientovi elektronickú faktúru na jeho e-mail, ktorý zadal v rámci objednávky alebo ktorý je uvedený v Zmluve; Klient je povinný Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách jeho e-mailovej adresy, ako aj jej nefunkčnosti, prípadne o nemožnosti jej užívania alebo o iných obdobných skutočnostiach. Klient môže odvolať súhlas s elektronickými faktúrami písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi (postačuje aj e-mailová forma).   
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby až do momentu úhrady Dohodnutej Odplaty za Kampaň v celom jej rozsahu zo strany Klienta, ak v Zmluve nie je výslovne uvedené inak (napr. že poskytnutie Služby začne už pred úhradou celej výšky Dohodnutej Odplaty za Kampaň, prípadne po úhrade jej časti); v prípade ak Prevádzkovateľ toto právo nevyužije, nemá to žiadny vplyv na povinnosť Klienta uhradiť Odplatu za poskytnuté Služby v celej výške. 
 8. Odplatu je možné uhradiť výlučne bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Prevádzkovateľa uvedený v elektronickej faktúre alebo v Zmluve.
 9. Odplata Prevádzkovateľa v rámci Zmluvy je uvedená v mene EUR, bez príslušnej sadzby DPH, a teda ak je Prevádzkovateľ v čase poskytnutia Služby platiteľom DPH, bude k sume Odplaty pripočítaná príslušná sadzba DPH.
 10. Klient sa zaväzuje uhradiť Dohodnutú Odplatu za Kampaň riadne a včas. V prípade omeškania Klienta s úhradou o viac ako 10 kalendárnych dní, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na odstúpenie od Zmluvy a zároveň vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Klientovi vo výške predstavujúcej 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si akékoľvek vzájomné nároky voči Klientovi vyplývajúce alebo súvisiace so Zmluvou alebo týmito VOP, a to aj v prípade, ak ešte nie sú splatné.  Klient nie je oprávnený započítať akékoľvek vzájomné nároky voči Prevádzkovateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

Čl. VIII Uplatnenie vady Služby

 1. Klient má právo uplatniť vady Služby, a to v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy Klient vady zistil, alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od doby poskytnutia Služby; vo vzťahu k vadám Kampane je Klient povinný uplatniť vady najneskôr do 10 kalendárnych dní od Ukončenia Kampane, ktorej sa namietané vady týkajú. Klient stráca možnosť namietať akékoľvek vady alebo nedostatky Služby po uplynutí lehoty podľa tohto bodu VOP.
 2. Za vady Služby sa nepovažujú najmä nasledovné skutočnosti (i) nepríde k naplneniu celkového dohodnutého počtu Klikov uvedených v Zmluve (v takom prípade vznikne Rozdiel v Odplate a uplatní sa postup podľa čl. VII bod 2 týchto VOP) alebo (ii) počas Doby Kampane príde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania Služby Prevádzkovateľom alebo nepriamo Vydavateľom alebo (iii) tvrdené vady sú spôsobené nesprávne alebo neúplne zadanou objednávkou zo strany Klienta, neposkytnutím potrebnej súčinnosti Klientom alebo poruším jeho povinnosti podľa týchto VOP alebo Zmluvy alebo (iv) tvrdené vady spočívajú v nespokojnosti Klienta s umiestnením Odkazov v rámci Reklamnej siete (najmä umiestnenie alebo neumiestnenie v konkrétnych častiach Reklamnej siete) alebo so spôsobom umiestnenia (najmä grafikou Odkazov a pod.) alebo (iv) Klient pred poskytnutím Služby o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený. V uvedených prípadoch Klientovi nevzniká voči Prevádzkovateľovi nárok z vadného plnenia a ani akékoľvek iné nároky (najmä nárok na náhradu škody).
 3. Ak namietaná vada Služby spočíva v odlišnej evidencii počtu Klikov zo strany Klienta (meraná prostredníctvom akýchkoľvek nástrojov využívaných na tento účel Klientom) v porovnaní s evidenciou počtu Klikov evidovanou v rámci Dashboardu, pre takýto prípad sa Strany dohodli a konštatujú, že (i) v prípade, ak je rozdiel medzi počtom Klikov evidovaných Klientom a Prevádzkovateľom menej ako 15 % celkového dohodnutého počtu Klikov, na takúto odchýlku sa nebude prihliadať a nepovažuje sa za žiadnych okolností za vadu Služby, (ii) v prípade, ak je rozdiel medzi počtom Klikov evidovaných Klientom a Prevádzkovateľom viac ako 15 % celkového dohodnutého počtu Klikov, potom sa Strany zaväzujú v dobrej viere rokovať o riešení vzniknutej situácie. Strany sa dohodli na tom, že ako rozhodujúci a správny počet Klikov sa považuje vždy počet Klikov evidovaný v Dashboarde, ak nebude jednoznačne zo strany Klienta preukázané inak. Pri preukazovaní počtu Klikov zo strany Klienta sa však uplatňujú nasledovné zásady: (i) v prípade, ak Klient meral prostredníctvom akýchkoľvek nástrojov a akýmkoľvek spôsobom počet návštev Obsahu (teda nie počet samotných Klikov na Odkaz), takéto meranie nie je za žiadnych okolností použiteľné na uplatnenie vady Služby (keďže obsahom Zmluvy a Služby nie je zabezpečenie dohodnutého počtu návštev, ale počtu samotných Klikov, čo sú dve rozdielne skutočnosti) a zároveň (ii) len samotný výsledok odlišného merania počtu Klikov prostredníctvom nástrojov využívaných na tento účel Klientom sa bez ďalšieho nepovažuje za dostatočný dôkaz nesprávnosti údajov uvedených v Dashboarde (keďže v takom prípade budú existovať len dve rozdielne merania počtu Klikov, z ktorých Strany dohodou určili ako záväzný počet Klikov meraných Prevádzkovateľom, ktorý je prístupný v Dashboarde).    
 4. Uplatnenie vady je potrebné vykonať písomne a doručiť ho Prevádzkovateľovi, pričom obsahom uplatnenia vady musí byť najmä dostatočne určitý popis vady a prípadne aj ďalšie skutočnosti, ktoré Klient pokladá za dôležité pri preukázaní vád Služby.
 5. Po zaevidovaní uplatnenia vady Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 20 pracovných dní, posúdi existenciu vád Služby a v prípade potreby tiež požiada Klienta o vysvetlenie alebo doplnenie informácií týkajúcich sa poskytnutej Služby a tvrdenej vady; v prípade potreby, najmä aj s ohľadom na potrebu zisťovania alebo kontroly skutočností týkajúcich sa Služby, je Prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť si lehotu podľa tohto bodu, maximálne však o ďalších 20 pracovných dní. 
 6. Od momentu doručenia uplatnenia vady zo strany Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie akýchkoľvek ďalších Služieb pre Klienta (vrátane prerušenia alebo zastavenia prebiehajúcich Kampaní). 
 7. Po posúdení uplatnenia vád Prevádzkovateľ bude vo vzťahu k Klientovi postupovať nasledovným spôsobom:
  a) v prípade, ak bude poskytnutú Službu považovať za poskytnutú vadne (i) a ak to budú okolnosti umožňovať, zabezpečí odstránenie vád Služby (teda zabezpečí najmä nové poskytnutie Služby alebo nápravu týkajúcu sa už poskytnutej Služby alebo jej časti) alebo (ii) vráti Klientovi uhradenú Odplatu za časť Služby, ktorá bola poskytnutá vadne; alebo
  b. v prípade, ak nebude Službu považovať za poskytnutú vadne, informuje Klienta o zamietnutí spolu s uvedením dôvodov zamietnutia uplatnenej vady Služby.
 8. Prevádzkovateľ môže vždy (na základe svojho rozhodnutia) namiesto odstránenia vád Služby vrátiť Klientovi Odplatu za Službu, resp. jej časť, ktorej sa týkajú namietané vady.
 9. Ak Prevádzkovateľ neodstráni vady Služby ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Klientom, je Klient oprávnený požadovať primeranú zľavu z Odplaty alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak Prevádzkovateľa na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže Klient bez súhlasu Prevádzkovateľa meniť. Nárok na zľavu z Odplaty zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mala Služba bez vád, a hodnotou, ktorú mala Služba poskytnutá s vadami.
 10. Prevádzkovateľ nie je povinný reagovať na (i) opakované sťažnosti alebo uplatnenie vád týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, (ii) uplatnenie vád ktoré má vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 11. Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej za Službu, ktorej vady sú namietané. Ak Klient uplatní nároky z vád vo vzťahu k  Službe, za ktoré ku dňu uplatnenia vád nezaplatil celú výšku Dohodnutej Odplaty za Kampaň, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Dohodnutej Odplaty za Kampaň.
 12. Pre prípad, ak by Klientovi vznikol na základe vzťahu s Prevádzkovateľom, v dôsledku porušenia povinností zo strany Prevádzkovateľa, akýkoľvek nárok na náhradu škody, potom sa Zmluvné strany dohodli na limitácii výšky takejto škody voči Prevádzkovateľovi na sumu zodpovedajúcu Dohodnutej Odplate za Kampaň, pri plnení ktorej zodpovednosť Prevádzkovateľa vznikla. 
 1.  

Čl. IX Doručovanie

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou alebo týmito VOP sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  a. elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
  b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností, ak nie je výslovne uvedené inak v týchto VOP alebo Zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 1.  

Čl. X Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov, resp. fyzických osôb konajúcich v mene Klientov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v dokumente Prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

Čl. XI Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa spravujú prednostne ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Prevádzkovateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti strán.
 3. Klient vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ postúpil alebo akýmkoľvek spôsobom previedol práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a Zmluvy na tretiu osobu. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa postúpiť alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a Zmluvy na tretiu osobu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k porušeniu povinnosti podľa VOP alebo Zmluvy zo strany Klienta, na ktoré je viazaná zmluvná pokuta, táto nemá vplyv na vznik nároku Poskytovateľa na náhradu škody voči Klientovi v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu.
 5. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s (bezodplatným) použitím jeho obchodného mena, loga a identifikácie konkrétnej Kampane vedenej pre Klienta, za účelom verejnej prezentácie Prevádzkovateľa a jeho služieb vo vzťahu k tretím osobám.
 6. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2023